ca
Telèfon d'atenció 93 46622 52

POLÍTICA DE QUALITAT

Per a la ciutadania i els professionals

CEGRA adopta la qualitat com a línia estratègica i com a part fonamental de la seva missió. S’estructura com un sistema enfocat a la ciutadania i als professionals.

La qualitat per a CEGRA consisteix en aconseguir una atenció sanitària excel·lent i que aporti valor als pacients mitjançant processos de millora contínua i amb un enfocament sistèmic, en el que els problemes de qualitat i seguretat dels pacients s’identifiquen i s’aborden amb una metodologia sistemàtica.

La millora contínua estarà:

 • Integrada a la pràctica quotidiana del centre
 • Orientada a la satisfacció de les necessitats legítimes de les persones
 • Recolzada en la documentació, l’avaluació sistemàtica i la proposta i el seguiment de mesures correctives i oportunitats de millora

 La millora contínua es recolzarà en 4 punts bàsics:

 • La qualitat programada, que es correspon amb l’acompliment dels estàndards de qualitat establerts per a la tipologia i activitat del centre (infraestructures, equipaments i estructura professional, sistemes i organització, funcionament, protocols d’actuació i objectius).
 • La qualitat executada, aquella que ofereix el Centre i es compara amb la qualitat oferta (resultats i indicadors obtinguts).
 • La qualitat percebuda, aquella que el usuari compara amb les seves expectatives (valoració de la satisfacció dels usuaris i familiars, satisfacció dels prescriptors, satisfacció dels contractants).
 • El cicle de millora continua, en que a partir dels objectius esperats, els estàndards i els indicadors i resultats, es prenen i s’apliquen efectivament accions de millora.

 

 

D’aquest manera, la qualitat a CEGRA s’aconsegueix:

 • Mitjançant un procés de millora contínua dels seus processos orientat a la satisfacció de les necessitats dels clients
 • Aplicant la estandardització en els seus processos
 • Promovent la formació continuada dels professionals
 • Afavorint la innovació en totes les seves àrees
 • Assolint el màxim grau de qualitat tècnica basada en l’evidència científica i en infraestructures i equipament adequats
 • Integrant el concepte de seguretat del pacient
 • Utilitzant de manera eficient i flexible els recursos disponibles
 • Treballant en un entorn segur i saludable, i amb respecte al medi ambient
 • Vetllant per la satisfacció i desenvolupament de tots els seus treballadors
 • afavorint el compromís dels professionals i la seva participació a través del comitè de qualitat i altres òrgans de participació
 • Utilitzant indicadors de qualitat basats en els resultats en salut i mesures de l’experiència dels pacients.

Per a aconseguir-ho es promou la certificació ISO 9001: 2015, implantant progressivament la metodologia de la gestió per processos.

I tot això, en el marc del codi ètic i de les normes ètiques dels seus professionals, amb respecte als drets i deures dels pacients, i en el compliment de la normativa vigent.

La política de qualitat de CEGRA és comunicada a tot el personal mitjançant la seva difusió i possibilitat de consulta permanent en el taulell d’anuncis, al repositori de documentació electrònica interna del centre i és lliurada a les persones de nova incorporació en el Pla d’Acollida.

Igualment, la política de qualitat es comunicada externament en la web del centre.

En les revisions per la Direcció es revisa periòdicament el contingut d’aquesta política per garantir la seva contínua adequació.